یکی از یادم باشد هایی که همواره باید یادم باشد این است که هیچگاه موجب ترس و اضطراب و استرس در دیگران نشوم . 

همین.