آنچه خانمان را سوزانده است توهم دانایی و اصرار ورزیدن بر تحمیل این دانایی بر همگانیست که نادان می پنداریم.

[ این چنین قضاوت های سطحی درباره تاریخ، جز رو کردن نادانی ، هیچ حاصل ندارد]