دیروز با هم درباره اجحاف حقوق هموطنان بهایی حرف می زدیم . نظرش این بود که حکومت شیوه درستی رو در پیش گرفته و توجیهش این بود که بهایی ها از فرقه ضاله هستند. اما نظر من این بود که هر موجود زنده ای که در داخل این مرز زندگی میکنه شهروند ایرانی محسوب میشه و همه باید از حقوق یکسانی برخوردار باشن. و اینجا بود که من فهمیدم او دیکتاتوریست در لباس دموکراسی ! فهمیدم اگر روزی حکومتش به او بگوید آدم بکش، میکشد . فهمیدم او حتی می تواند داعش بشود! درحالیکه داعش را حیوان می داند . فهمیدم علم در یمین است و عمل در یسار ! 

او بزرگ ترین تناقضیست که در زندگی دیده ام.