می خواهم به سرزمین آرام تو پا بگذارم

ای آرامِ طوفانها 

طوفانی به پا کن

زمین را آسمان کن 

و پس از آن بگذار در جهانی که زمانی در آن نیست،

بر روی یک ابر 

آرام گیرم

و تو را در آینه ی آسمان آبی تماشا کنم

و صدای تو را از موسیقی آرامی که پیدا نیست از کدام سو می آید بشنوم.

زمین را فراموش خواهم کرد.

با تو به ابدیت خواهم پیوست.