در دنیای رنگارنگ کودکی نه جایی برای قیمت دلار بود

نه  برای جنگ و نه برای دعوا . و نه آدم های نامهربان 

و نه پایان هیچ اندیشه ای به بن بست می خوردیم 

و به یاد ندارم که حتی یک بار حتی به تنهایی فکر کرده باشم. 

به اینکه ممکن است روزی دلم از بس گفته ها را نگفته، پیر بشود.

عجیب است که همین حرفهای خیلی ساده ی رنگارنگ هیچ گوشی 

برای شنیده شدن ، نیابد !