| به نام خدا |
در قلب من اگر عشقی هست ، آن را مدیون توام . 

هر چه از مهر من بر جهان جاری می شود، در حقیقت مهر توست.