انجام دادن کاری که هیچ اعتقادی به آن نداریم، سخت ترین کار دنیا و بیهوده ترین کار دنیاست. شاید کارها به خودی خود ارزشی نداشته باشند . ارزششان را از عشقی که با خود حمل می کنند می گیرند . عشق روح هر کاریست .

و گاهی این کارهایی که هیچ اعتقادی به آن نداریم آنقدر روتین می شود که نمی توان آنها را انجام نداد ! 

اشکال اینجایی ها این است که اعتقادی ندارند به کارهایی که من بهشان اعتقاد دارم. و این مثل حرکت برخلاف جریان رود است.

و اشکال بزرگترشان این است که می خواهند همه شبیه معیارهای غالب باشند. اما نمی شود. لزوما یک پدیده در همه احساس مشابه ایجاد نمی کند که اگر می کرد، دنیا تا این حد متفاوت نبود. تفاوت بهترین اصل زندگی ماست و نپذیرفتن این تفاوت ، بزرگترین دردسر دنیای ماست. 

نباید از آدمی انتظار داشت چیزی باشد که نیست .