نمی گویم دروغگو . آدم چقدر می تواند بی ملاحظه باشد نه بی ملاحظه بودن هم صفت کوچکیست شاید بهتر باشد بگوییم ریاکار . آدم چقدر می تواند ریاکار باشد که چیزی را داشته باشد و در جمعیتی که همه در آرزوی آن چیزند فریاد سردهد که از فقدان آن چیز در عذاب است ! و بعد بر همگان روشن شود در ایام فریاد و شکایت ،فرد دارای آن چیز بوده است ..

مثل یک شکست و احساس سرخوردگی می مونه کسی رو دوست خودتون بدونید که شما رو دوست خودش نمی دونه . و ذهن دیوانه ی ما اکنون گیر داده است به این ماجرا و ولش نمی کند و مدام ما را سرزنش می کند !

+ من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس

+از این دنیا جز یک دوست وفادار که در دوستی و صداقتش یک اپسیلون هم ناخالصی نباشد، هیچ نخوایم. همین