شکر که دادی و شکر که گرفتی و شکر که آرزوی عقل کوته فکر مرا برآورده نکردی. و شکر که عقل دوراندیش را بیدار کردی.

ای همیشه بیدار! بیدارمان نگاه دار .