همیشه گفته ام و احتمالا باز هم تا همیشه خواهم گفت ، بهار در بین فصل ها تافته ی جدا بافته است! درست است وجود همه ی فصلها ضرورت یکسان دارد و هر فصل حرف ارزشمندی برای گفتن دارد . اما بهار فریاد زندگی سر میدهد.می شنوید ؟ جهان شب آرام است. سکوت است و سیاهی اما در اوج سکوت باز صدای زندگی میرسد به گوش دل . انگار خدا مشت مشت آرامش و زندگی در شبهای بهاری می پراکند . گیاهان می بالند و بارور می شوند . ستارگان نور می افشانند. جغد سیاهی شب را می شکند. شالیزارها نفس میکشند نفس می کشند .. و من چه شادمانه سرزمینم را ارج می نهم . زندگی را ارج می نهم .