من از تکلفات دنیای آدم بزرگ ها بیزارم. اگر قرار است افزایش سن از من آدم متحجری بسازد که جز خودم کسی را قبول نداشته باشم، بهتر است بزرگتر از این نشوم . و اگر قرار است در آینده کینه ها در دلم ریشه بزنند و نفرت خانه کند و یا بدخواه کسی بشوم بهتر است آینده نیاید و زندگی در حال قطع بشود. آخر آدمی اسطرلاب حق است نه اسطرلاب تاریکی و ظلمت .