هیچ چیزی مثل خنده ی مادر آدمو به زندگی دلگرم نمی کنه . 
خنده های مادر مثل یک شعله ی گرمه یا مثل نور یه ستاره تو شب تاریک. وقتی مادر می خنده یعنی میشه ادامه داد . یعنی باید امیدوار بود .
اما غمِ تو چشمای مادر مثل آخر دنیاست . مثل نقطه ی پایان هستی و آغاز نیستی .
هیچکس به اندازه ی مادر، نمی تواند شبیه خدا باشد .
+ خداوند بزرگ و مهربان ! تمام مادرهای روی زمین خوشحال و سلامت باشند .