ای دویدن های بیهوده

کاش زودتر تمام بشوی که رویاهایمان برگردند . . .