همه چیز دنیا خیلی با آرمانهای ما فاصله دارد. شما فکر می کنید ما می توانیم دنیا را به آرمانها برسانیم ؟ یا عاقبت در کوشش آرمانخواهی خویش پیر می شویم و می میریم؟من فکر می کنم این است . اما باز هم می ارزد، نمی ارزد؟