| به نام خدا |


برخی خود را بی خیال همه عالم کرده اند و می پندارند از تعلقات دنیوی دست کشیده اند اما پایشان بیش از همه در بند است. پایشان در بندِ محکمِ خودپرستی ست .
بدترین گناه عالم خودبینی و خودپرستی ست .

[+]  او از دنیا هیچ نمی خواست تا مبادا که به سختی افتد. و آنان را که برای فرزندانشان و برای به تعالی رسیدن تلاش می کردند، نکوهش می کرد . او نمی دانست که تعالی فکر ، نشانه ای دارد و نشانه اش هر چیزی باشد در خود ماندن و فراموش کردن دیگران نیست .
تعـالی فکـر یعنـی انـسان از دنیـا بهشـت بسـازد .