اینکه روزها اینقدر احوالاتمان بالا و پایین دارد،

اینکه شبها خوابمان نمی برد،

اینکه گاه احساس میکنم دنیا چقدر بی معناست ، جدا از اینکه علائم افسردگی ـست ، از آنجا حاصل می شود که ما به ثبات نرسیده ایم.

ثبات ! 

ما هنوز هم با طنابی میان زمین و آسمان معلقیم !