آیا او می تواند روزی بر بالای قله ای بایستد و با نیزه های نور ، ناسپاسی و خودخواهی و ریا و فریب و این همه تاریکی را بزداید ؟

با همه ی احترامی که برای اشرف مخلوقات قائلم اما بعضی آدم ها چه نفرت انگیزند ! نمی شود ذره ای صدق در آنها یافت . پس بر چه اساسی برآنها نام انسان می گذاریم وقتی در همه حال خود را در اولویت قرار می دهند؟ مال خود را مقدم بر " جان " دیگران می دانند ! وقاحت خود را زرنگی می دانند .

می دانید واژه ها در بیان حقیقت آنچه که هست کم آورده است و من از اینکه به چنین چیزی فکر کنم و چنین چیزی را به زبان بیاورم در عذابم . از اینکه وسط تخته سیاه ذهنم یک خط بکشم و آدمها را در دو دسته خوبها و بدها بنویسم و برای برخی یک عالمه ضربدر بزنم، در عذابم.

[+] سپاس خداوندی را که قسمت خوبهای تخته سیاه ما را هم خالی نگذاشت .