| به نام خـدا |


دنیای ما بی صبر و حوصله شده است. قبول دارید؟

من با معیارهای زیبایی مشکل دارم! به نظر من آدمها بیشتر زیبایی هایی به چشمشان می آید که همان سه ثانیه اول می بینند. به همین دلیل است که می گویم دنیای ما بی حوصله شده است.

مثلا از موهای فر همان آشفتگی اش را می بینند و نمی پسندند. چون آنها هیچوقت دست دراز نکرده اند و تک تک رشته های موهای مواج را از هم جدا نکرده اند تا ببینند خداوند چقدر با حوصله هر رشته را دور انگشتش پیچیده و فر کرده است.  و انعکاس نور را در هر فرورفتگی و برآمدگی ندیده اند. دلشان می آید برچسب نازیبایی بزنند به آنچه تو خلق کرده ای؟

مگر قرار است کیفیت همه ی زیبایی ها شبیه هم باشد ؟

همه چیز زیباست . اگر در چیزی زیبایی ندیدیم، مشکل از نگاه ماست. قرار نیست هرچیزی زیباییش را فریاد بزند و قرار نیست همه ی زیبایی ها مثل هم باشند . علت زیبایی، تنوع و منحصربه فرد بودن هر چیزی ست.

زیبایی ها را ببینیم و بستایـیم .