در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باکی نیست

تنها یک چیز را نباید از یاد برد

تو برای کاری به دنیا آمدی

 که اگر آن را انجام نرسانی، هیچ کاری نکرده ای

 از آدمی کاری بر می آید که آن کار نه از آسمان بر می آید و نه از زمین و نه از کوه ها...


#مولانا