به نام خدا


با نام تو چه ظلم ها که نکردند این آدمیان . 

و جاهل بودند آنان که دستهای رنج دیده شان را نردبان کردند تا آنها بالاتر روند . و ما چقدر بیچاره ایم که از دینمان به همین دلق کهنه ای راضی شده ایم . بیچاره ایم که همان یک جو فرهنگ باقیمانده مان هم دارد در اینستاگرام لعنتی و تلگرام لعنتی و بدست دوستانِ دشمن از بین می رود ، و ما ساکت نشسته ایم.