هربار که سست میشم و تردید به دلم راه میدم ، در دو سه روز آینده چیزهایی میشنوم و می خونم و می بینم که بهم میگه جای تردید نیست ! 

جای تردید نیست که ما برای" انجام رسالتمان "هر روز عمری دوباره میگیریم. و رسالت هر کدام از ما آن حرفیست که قلب ما در سکوت و خلوت به ما می گوید . شاید راهی دور ، راهی سخت و حتی در آغازش پر از سرگردانی باشد ، اما در واقع همانست که ما را زنده نگاه میدارد. همانست که نیروی محرکه ماست .  

پی رسالتمان را بگیریم ! شاید علت ویرانی دنیا کوتاهی آدمها در انجام رسالتشان باشد !

پی رسالتمان را بگیریم ! حتی اگر برای خیلی ها مسخره و یا غیرقابل درک باشد !