احساس می کنم مثل یک قطره جوهر که بر آب حوض بزرگی بچکد ، 

از دیدگان زندگی محو شده ام 

و در میان دایره هایی که ایجاد کرده ام ، سرگردانم !