چقدر دنیای ترسناکی ست ، دنیایی که ملتی به ساخت موشک های جنگی اش افتخار می کند !


+ همیشه وقتی خبر ساخت جدیدترین تجهیزات نظامی رو می شنیدم ، احساس غرور می کردم از اینکه کشورم کم نمیاره !! ولی امشب وقتی با دیدن موشک خرمشهر همون احساس در من زنده شد ، از خودم و از دنیامون عجیب ترسیدم !