چقدر خوبه که خیلی چیزها تو دنیا هستن ؛

چقدر خوبه که بچه ها تو دنیا هستن و با خنده های از ته دلشون، چشمه های امید رو از اعماق دل به جوشیدن وامیدارند ! وصف ناپذیره .

چقدر خوبه شبی هست و سکوتی که آرام بگیریم . چقدر خوب است که صدا هست و چقدر خوب است که سکوت شب و صدای شب همه در تناسب اند !

چقدر خوبه که گوشی هست و مجموعه اعصابی و مغزی که صدای مالش برگها رو تن همدیگه رو در سکوت این شب تاریک ، بشنوه. چقدر خوبه که دلی هست که با شنیدن این صداها هری بریزد و سبک بشود . چقدر خوب است که خیالی هست که بشود بال پرواز برای سیر در آسمان رویاهایمان !

چقدر خوبه که یه دنیای بیرونی هست و یه دنیای درون. و چقدر خوبه که پنجره ای بین اینهاست . پنجره ها را بگشایید !

کلا چقدر خوبی هست که ما نمی بینیم !