شاید یک پست موقت باشد ، شاید هم نباشد ؛

فردا امتحان اعصاب داریم که کلا با هیشکی تعارف ندارن و دیده شده ، پاس شده ها رو تجدید دوره کردن .چه برسه به افتاده ها !

کلی مبحث مرور نشده و نمونه سوال نخونده شده وجود داره .

و شرح حال هایی که باید پاک نویس شوند .

حمام هم باید برم

لباسم باید اتو کنم

امشب مهمانم داریم -_- البته نه مهمان های مهم !

ولی

به طرز عجیبی حالم خوبه -_- خیلی عجیبه . این حجم از استرس نداشتن خیلی عجیبه !

چند حالت داره ؛

یا دارم ایگنور میکنم ! یا سختگیری های بیش از ماه های قبلم ، همه ی گیرنده های استرس را پکانده !

یا بای پُلار شدم رفت !!!